Päättäjille

Väestörakenteen vanheneminen haastaa terveydenhoidon.

Väestörakenne on Suomessa ja koko Euroopassa muuttumassa. Eläkeikäisten osuus kasvaa samalla kun työikäisen väestön määrä vähenee. Lasten ja nuorten osuus kokonaisväestöstä on niin ikään pienenemässä, eikä syntyvyyteen ole odotettavissa merkittävää muutosta.

Tämä tuo terveydenhuollolle monia haasteita. Väestön vanheneminen johtaa jatkuvasti lisääntyvään erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntään, hoidon kustannukset lisääntyvät ja pula osaavasta sairaanhoidon henkilöstöstä kasvaa. Kun huoltosuhde työllisten ja ei-työllisten välillä väestörakenteen muutoksesta johtuen heikkenee, on hoitojen järjestämisestä vastuullisten kuntien tulevaisuudessa yhä vaikeampi selvitä sosiaali- ja terveydenhuollon velvoitteista.

Yhteiskunnallisten muutosten lisäksi erikoissairaanhoidon haasteena ovat myös sairaalabakteerien aiheuttamat ongelmat. Arvioiden mukaan Suomessa esiintyy vuosittain päivystystoimintaa harjoittavissa sairaaloissa ainakin 50 000 sairaalainfektiota. Näistä 6 % on moniresistenttien, eli useille eri antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamia. Useita potilaita myös kuolee vuosittain sairaalainfektioiden vuoksi.

Jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata potilaan edun mukaisesti, on otettava käyttöön uusia toimintamalleja.

Yksilöllistä hoitoa potilaan omassa osoitteessa.

Yksi tapa vastata erikoissairaanhoidon tulevaisuuden haasteisiin on kehittää erikoislääkärijohtoista kotisairaanhoitojärjestelmää. Potilaan hoitovastuu voidaan jakaa sairaalan ja kotisairaalan välillä siten, että sairaalassa keskitytään akuutin vaiheen hoitoon sekä diagnostiikkaan. Kun potilaan tila on stabiilii, diagnoosi on tehty ja hoito määritelty, voidaan potilaan hoito siirtää kotisairaalaan. Näin resurssit voidaan jakaa järkevästi ja saada aikaan erikoissairaanhoidon kustannussäästöjä.

Potilaan elämänlaatu paranee kun osa hoidosta voidaan toteuttaa kotona. Tällöin potilaan läheiset voivat osallistua potilaan hoitoon, ja samalla kun sairaalassaoloaika lyhenee, vähenee myös sairaalabakteerien leviämisen riski. Laatua sairastuneen hoitoon tuo lisäksi uusi innovatiivinen langaton teknologia, jota voidaan hyödyntää potilaan kliinisen tilan seurannassa. Tämän teknologian kehityksessä on Suomessakin tällä hetkellä mukana useita ICT-alan yrityksiä.

Edellä kuvattu kaksiportainen erikoissairaanhoidon malli vaatii erikoissairaanhoidolta avointa mieltä uusien hoitojärjestelmien kehittämiseksi, mutta se on useasta eri näkökulmasta tarkasteltuna potilaan hoidon kannalta paras vaihtoehto.

Tutustu tarkemmin Foibos Kotisairaalan rooliin hoitoketjussa.

Avoimesti kohti uusia mahdollisuuksia.

Foibos Kotisairaala haluaa olla mukana kehittämässä ja uudistamassa erikoissairaanhoidon toimintamalleja hyödyntämällä uusia innovatiivisia teknologioita. Uskomme, että uudet toimintatavat voivat tuoda huomattavia kustannussäästöjä terveydenhuoltoon, samalla kun sairaalainfektiot vähenevät, hoidon taso nousee ja potilaiden elämänlaatu paranee.

Mielenkiinto potilaiden kehittyvään kotihoitoon on myös muualla maailmassa suurta. Vaikeasti sairaiden potilaiden lisäksi myös vanhukset hyötyvät monista kehittyvistä kotihoidon ja kotisairaanhoidon uusista ratkaisuista.

Nyt jos koskaan on oikea hetki ottaa käytettävissä oleva innovaatio-osaaminen hyötykäyttöön ja samalla vahvistaa Suomen mielikuvallista edelläkävijyysasemaa merkittävän ja laajamittaisen terveydenhoitohaasteen ratkaisemisessa.

Tarve sairaanhoidon palvelujen kehittämiseen on todellinen.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 2006 julkaistu kannanotto vuoden 2015 terveydenhuollon haasteista:

“Keskeinen haaste terveydenhuollon valtakunnallisessa järjestämisessä on erikoissairaanhoidon ja lääkitysten kulujen hallinta hoidon laadusta tinkimättä ja kansanterveyttä parantaen. Keskeisenä osana terveydenhuollon järjestämistä vuonna 2015 tulee olla menettely, jolla julkisin varoin kustannetaan vain kustannusvaikuttavia hoitoja. Tutkimustoiminnan avulla on kuitenkin voitava kehittää uusia innovatiivisia hoitoja”.

Foibos vastaa osaltaan tähän haasteeseen olemalla mukana kehittämässä uudenlaista erikoissairaanhoidon toimintamallia, jossa potilaiden hoitoaika sairaaloissa minimoidaan ja merkittävä osa hoidoista toteutetaan potilaiden kotona.

Kotisairaalapalveluiden tuottajana voi tulevaisuudessa toimia kunta tai yksityinen palveluntuottaja. Toimintamallin käyttöönotto täytyy olla näyttöön perustuvaa, jonka vuoksi nyt oisikin oikea aika toimintamallin käytännön toteutusta selvittävien yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen.