Tom Widenius, erikoislääkäri

Olen aiemmin käsitellyt raskauden aikaista anemiaa. Tässä blogissa tarkastelen mitä tutkimustiedon valossa tiedämme naisten raskaudenajan raudanpuutteesta.

Suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin 32 terveen raskaana olevan naisen verenkuvaa ja rauta-arvoja kuten seerumin ferritiiniä ja luuytimen rautavarastoja raskauden aikana ja vielä 6 kk sen jälkeen[1]. Kaikkien naisten hemoglobiiniarvo oli tutkimuksen alkaessa yli 110 g/l. Puolet naisista sai rautasubstituutiota 16. raskausviikosta alkaen (rautasulfaatti 100 mg x 2 po). Kuusi naista oli aneemisia synnytyksen jälkeen ryhmässä, joka ei saanut rautaa ja yksi heistä sai punasolusiirron synnytyksen jälkeen. Nämä naiset saivat 2 kk rautahoitoa synnytyksen jälkeen. Luuydinaspiraatti luuytimen rautavärjäystä varten otettiin 16. ja 32. raskausviikolla sekä 2 kk synnytyksen jälkeen. Tutkimuksen alkaessa rautasubstituutiota saaneiden (Fe+) Hb oli 119 g/l ja ferritiini 97. Toisessa ryhmässä (Fe-) Hb oli 121 g/l ja Ferritiini 86. Alkuvaiheessa myös muut laboratorioarvot ja luuydinlöydökset olivat samanlaisia molemmissa ryhmissä.

Tuloksia

Hemoglobiini: (Fe-) -ryhmässä Hb laski raskausviikolle 28 asti jolloin saavutettiin alin Hb-arvo (109 g/l). Tämän jälkeen Hb-arvo ei enää noussut ja oli raskausviikolla 40 tasolla 111 g/l. Rautaa saaneilla tilanne oli toisenlainen. (Fe+) -ryhmässä Hb laski vain hieman ja oli matalimmillaan 114 raskausviikolla 20. Sen jälkeen Hb nousi ja oli raskausviikolla 40 132 g/l. Hb-tason ero oli siis 21 g/l rautaa saaneiden ja ilman rautaa raskauden läpikäyneiden välillä. Rautaa raskauden aikana saaneilla naisilla Hb-arvo laski vain 5 g/l raskausviikkojen 16 ja 40 välisenä aikana. Ilman rautasubstituutiota oleilla naisilla Hb:n lasku oli 12 g/l eli lasku oli yli kaksinkertainen.

Ferritiini: Rautasubstituutiota saaneilla (Fe+) naisilla ferritiinin muutos raskausviikosta 16 raskausviikkoon 40 oli 97 µg/l – 94 µg/l eli merkittävää laskua ei tapahtunut. Vastaava muutos (Fe-) -ryhmässä oli 86  µg/l – 25 µg/l. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vielä 6 kk synnytyksestä (Fe+) -ryhmän ferritiini oli selvästi korkeampi (hieman yli 100 µg/l) kuin (Fe-) -ryhmässä (hieman 30 µg/l).

Luuytimen rauta:

Luuytimen rautavärjäyksessä 16 raskausviikolla 65 %:lla naisista oli joko tyhjät tai niukat rautavarastot (värjäyksessä rautaa 0 tai +). Riittävät rautavarastot oli 35 %:lla naisista ja kenelläkään ei ollut runsaasti rautaa luuytimessä. Raskausviikolla 32 (Fe+) -ryhmässä luuytimen rautavarastot olivat tyhjät 43 %:lla naisista, niukat rautavarastot 14 %:lla ja riittävät 43 %:lla. (Fe-) -ryhmässä raskausviikolla 16 tyhjät rautavarastot olivat 20 %:lla, niukat 33 %:lla, riittävät varastot 40 %:lla ja runsaasti rautaa 7oli  %:lla. Raskausviikolla 32 (Fe-) -ryhmässä tyhjät rautavarastot olivat 80 %:lla ja niukat 20 %:lla. Kenelläkään ei ollut riittäviksi arvioituja rautavarstoja.

Niillä naisilla, joilla RV:lla 36 ei ollut luuytimessä lainkaan rautaa, oli seerumin ferritiini 24 µg/l (13-46). Niillä, joilla rautaa oli luuytimessä niukasti, ferritiini 60 µg/l (32-113) ja niillä, joilla luuytimessä oli riittävästi rautaa, oli ferritiini 75 µg/l (45-122).

Muut arvot:

MCV-arvo laski merkitsevästi 28 raskausviikon jälkeen niillä, jotka eivät saaneet rautasubstituutiota. Rautaa saaneilla TrFeSat oli synnytyshetkellä yli 25 % (normaali) ja hieman yli 10 % (huomattavan matala) niillä, jotka eivät saaneet rautaa.

Mitä opimme tästä tutkimuksesta:

Tutkijoiden johtopäätökset: Kaikille naisille pitäisi antaa rautasubstituutiota raskauden aikana: ”To prevent iron deficiency anemia during pregnancy supplemental iron is advisable for all pregnant women in our country”. Seerumin ferritiini oli hyvä rautavarastojen mittari raskauden aikana ja sen seuranta paljasti hyvin kehittyvän raudanpuutteen. Ne raskaana olevat naiset, jotka eivät saaneet rautaa raskauden aikana, menettivät koko rautavarastonsa raskauden aikana ja osalle kehittyi raudanpuuteanemia. Ravinnon mukana tuleva rauta ei riitä pitämään rautavarastoja hyvänä raskauden aikana. Kun annetaan rautasulfaattia 200 mg päivässä 16. raskausviikosta alkaen raskauden aikana, voidaan radanpuute ehkäistä hyvin.  Rautasubstituutio suojasi naisia raudanpuutteelta vielä 6 kk synnytyksen jälkeen.

16. raskausviikon kohdalla kaikista raskaana olevista 1/3 osalla oli luuydinaspiraatissa tyhjät rautavarastot, 1/3 osalla oli niukat rautavarastot ja vain 1/3 osalla oli riittäväksi arvioidut rautavarastot. Lähes kaikilla naisilla, jotka eivät saaneet rautasubstituutiota oli myöhemmin raskauden aikana tyhjät tai niukat rautavarastot. Rautaa saaneillakin loppuraskaudessa (RV 32) oli 43 %:lla tyhjät rautavarastot luuytimessä.

Opimme myös, että raskauden aikana Hb ei laske kovin paljoa rautasubstituution aikana (5 yksikköä 16-40 raskausviikon aikana) ja 12 yksikköä ilman rautasubstituutiota. Ilman raudanpuutetta Hb ei laske alle 115 g/l raskauden aikana. Tämän tiedon valossa raskauden aikaisen anemian raja-arvot 110 g/l kahden ensimmäisen trimesterin aikana ja 105 g/l kolmannen trimesterin aikana ovat varsin matalat. Lisäksi opimme, että raudanpuutetta ei voi arvioida raskauden aikana pelkän Hb-arvo perusteella. Kun ferritiini on alle 30 µg/l, ovat rautavarastot tyhjät ja kun ferritiini on yli 75 µg/l ovat rautavarastot yleensä riittävät.

Mielestäni tämän tutkimustiedon perusteella ei äitiysneuvoloissa pidä seurata vain Hb-arvoa raskaana olevilta ja kaikille raskaana oleville pitäisi antaa raskauden aikana rautasubstituutio. Ruotsissa tietääkseni raudanpuutetta seulotaan mittaamalla alkuraskaudessa seerumin ferritiini, mikä olisi suositeltava käytäntö myös meillä. Lisäksi olisi hyvä seurata ferritiiniä raskauden aikana ja ainakin silloin jos Hb laskee alle 115 g/l, ferritiini on alle 60 µg/l alkuraskaudessa tai jos ilmene raudanpuutteeseen sopivia oireita raskauden aikana (esimerkiksi voimaka väsymys).


[1]         J. Puolakka, O. Jänne, A. Pakarinen PA. Järvinen
and R. Vihko. SERUM FERRITIN
AS A MEASURE OF IRON STORES DURING AND AFTER NORMAL PREGNANCY WITH AND WITHOUT
IRON SUPPLEMENTS. Acta Obstet Gynecol Scand. 1980;95(95 S):43-51.